PDF Print E-mail
Written by БКПК   

Отчетно-изборно събрание в Пражкия клуб

 
Форумът се състоя на 14 октомври, в библиотеката на Българския дом на ул. „Америцка“ 28 в чешката столица в присъствието на достатъчно членове на сдружението, осигуряващи кворум. Гост на събитието бе г-н Янчо Янев, секретар на Асоциацията на българските сдружения в Чешката република и председател на сдружение „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Усти над Лабем.
 
 
 
Събранието протече в дух на разбирателство, бяха обсъдени и приети няколко основни решения, предложени в Дневния ред. 
По първа точка, бе изслушан подробен и задълбочен доклад за двата мандата на досегашното ръководство, 2014–2018 г., от г-н Кирил Беровски, председател на БКПК, гр. Прага. В него бяха изброени всички успешни културно-просветни инициативи, организирани от сдружението. Като важно постижение, г-н Беровски посочи, че независимо от стресовата обстановка, свързана с делото за Българския дом, ръководството е успяло да запази Клуба от разпадане, което се е очаквало от всички, извън него; да създаде определен ред в Българския дом и така да спре предпоставките за негативни коментари. Паралелно с това, са проведени бригади по почистване на прилежащите помещения в сградата; извършен е основен ремонт на библиотеката, административните и сервизните помещения; частично освежаване на фасадата. Обособени са канцеларии, не само за нуждите на АБС в ЧР, БКПК, редакцията на списание „Роден глас“, но и за нуждите на други български организации. Стремежът на ръководството да продължи културните традиции, дава възможност към Клуба да бъде формиран хор „Гласове от България“ с ръководител, г-жа Радосвета Костова, който за кратко време осъществява редица концертни изяви не само в рамките на българската общност. Положени са много усилия за изграждането на цивилизовани отношения и с другите български сдружения на територията на гр. Прага, за активно включване в инициативите на АБС, чийто член е и Пражкият клуб. Определено може да се твърди, че е постигнат успех по някои въпроси с повечето от председателите на сдружения, вследствие, на което г-жа Наталия Калайджиева бе номинирана и избрана да представлява българската общност от гр. Прага в Комисията за малцинствата при Кметството на чешката столица. Този акт, според г-н Беровски, издига авторитета на българската диаспора в гр. Прага, респективно позицията на Пражкия клуб, сред чешките местни институции и общественост.
Не бяха пропуснати и нереализираните задачи: привличане на млади хора за членство в Клуба, не достатъчна медийна популяризация на дейността на сдружението, както и липсата на решение по казуса „Български дом“.
По втора точка, събранието изслуша финансов отчет от председателя на Ревизионната комисия, инж. Христо Христов. Отчетът бе приет след направени допълнения и обсъждания. 
По трета точка единодушно бе гласувана промяна в Устава на сдружението, касаеща адреса на седалището му и изисквана от чешките държавни органи. 
Тъй като според действащия Устав, мандатът на досегашното ръководство на БКПК. гр. Прага изтичаше, бяха предложени нови кандидатури. Всички кандидати се представиха и изложиха пред присъстващите своите виждания за развитието на сдружението, след което се пристъпи към гласуване. Въпреки че процедурата бе дълга и изморителна, тя бе спазена във всичките си точки, за което стриктно следеше г-н Красимир Бачев, председател на Изборната комисия. И така новото ръководство на Пражкия клуб е в следния състав:
Управителен съвет:
Димитър Петров, председател, Борис Антонов, зам.-председател, Наталия Калайджиева, организационен секретар, Руси Медов и Вълко Тепеджийски, членове.
Ревизионна комисия:
Васил Митков, председател, Красимир Бачев и Христо Христов, членове.
Да пожелаем на новото ръководство сили, енергия, желание и оптимизъм в осъществяването на нелеките задачи, които си е поставило!  

 
 
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5987960